Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod (1) 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø og (2) at blive en fossilfri ø. Ønsket har baggrund i de klimamæssige udfordringer, som verden står overfor. Kommunen ønsker at bidrage lokalt til løsningen af det globale problem, ved at Ærø viser vejen inden for omstillingen til vedvarende energi i lokalsamfund. Samtidig vurderes denne udvikling også at bidrage til at skabe økonomisk vækst for Ærø, mens det vil gavne velværen og livskvaliteten for øens befolkning og besøgende.

1. Målsætning

Ærø Kommune og UBE ønsker, at Ærø skal være CO2-neutral og selvforsynende med energi på et miljømæssigt, klimamæssigt og økonomisk bæredygtigt grundlag inden 2025. Dette mål skal forstås sådan, at alle energikrævende aktiviteter på øen bør forsynes med energi baseret på vedvarende energiproduktion på øen. Forbrug af importeret energi og ikke-vedvarende energi skal modsvares af en tilsvarende eksport af vedvarende energi.

Endvidere ønsker Ærø Kommune og UBE at være fossilfri inden 2030. Dette mål skal forstås sådan, at også olie og benzin, især i transport- og varmesektoren, skal udskiftes med vedvarende energikilder.

Målene skal nås ved en kombination af udbygning af produktionen af vedvarende energi, omlægning af energiforbrugende aktiviteter til at kunne anvende vedvarende energi, samt besparelser i energiforbruget.

1.1 Baggrund for målsætningen

Ærø Kommune har i en lang årrække haft fokus på vedvarende energiløsninger, og alene i perioden fra 2008 til 2017 er CO2-udslippet fra Ærø reduceret med 44 %. Den kommunale bygningsdrift stod blot for 2 % af den samlede CO2-udledning i 2017, mens 98 % relaterede sig til transportområdet. Det sidste oliefyr i Ærø Kommunes bygninger er blevet skiftet til en varmepumpe i slutningen af 2017. På transportområdet er fremskridtene endnu begrænsede. Dog er man i den afsluttende byggefase i E-ferry projektet, hvor en 100 % elektrisk færge forventes indsat på ruten mellem Søby og Fynshav i 2019. Ydermere har man fra Kommunens side sat krav om minimum to fuldelektriske busser ved næste udbudsrunde for den lokale busdrift i 2019.

Ærø Kommune blev den 20. oktober 2009 tilsluttet Danmarks Naturfredningsforenings (DN) Klimakommune-koncept, hvorved kommunen forpligter sig til en 2 % reduktion af CO2-udledningen årligt frem til 2025. Endvidere er Ærø den 2. april 2013 tiltrådt EU’s Borgmesteraftale for lokal bæredygtig energi, hvorved kommunen forpligtiger sig til at gå videre end de af EU fastsatte målsætninger for 2020 om at reducere CO2-emissionerne med mindst 20 %.

Den massive satsning på vedvarende energi forventes at give Ærø et positivt spin-off i form af flere grønne jobs, flere besøgende på øen (danske og udenlandske delegationer, energiplanlæggere, energiturister, energiforskere mv.), samt muligheden for profilering af Ærø som en bæredygtig ø.

Visionen er, at et energicenter, Ærø Energy Lab, vil udgøre fundamentet for grøn erhvervsudvikling og jobskabelse ved at tiltrække testforsøg af nye teknologier på Ærø og hjemtage offentlige og private midler til projekter inden for den grønne omstilling. En central del af arbejdet ved Ærø Energy Lab er involvering af lokale og regionale virksomheder og vidensinstitutioner. Virksomheder kan udvikle og bidrage til nye teknologier og serviceopgaver, bl.a. ved at indgå i klyngedannelser lokalt og regionalt. Undervisning, foredrag og kurser inden for vedvarende energi er også en del af energicenterets aktiviteter. Det kan for eksempel være for kommende ingeniørstuderende med fokus på vedvarende energi, studieophold for energistuderende, undervisning og programmer for børn og unge samt anden undervisning/kursusaktivitet.

En fond, Energifonden Ærø, kan oprettes og investere i nye vedvarende energiprojekter og initiativer til fremme af vedvarende energi på Ærø.

2. CO2-neutrale og selvforsynende Ærø

2.1 Ærøs vedvarende energiressourcer

Ærø har et stort potentiale for vindenergi, idet vindforholdene er ideelle for placering af vindmøller ved øens vestvendte kyster.

Ærø har biomasseressourcer i form af halm og andre restprodukter fra landbruget. Øen har et meget lille skovareal og dermed meget begrænsede mængder træ. Landmændenes produktion af energiafgrøder, som kan være et alternativ til andre afgrøder, afgøres af markedsvilkår og er i dag stort set lig nul.

Solen er en vedvarende energiressource, som kan udnyttes til el- og varmeproduktion. Ærø er det sted i Danmark, hvor der forekommer næst flest solskinstimer på årlig basis.

Endelig har jordvarme et stort potentiale til opvarmning på Ærø ligesom andre steder.

2.2 Udnyttelse af vedvarende energikilder

De vedvarende energikilder, som udnyttes på Ærø, er primært sol, biomasse og vind. Sol  

Solen udnyttes til elproduktion (solceller) og varmeproduktion (kollektive solfangeranlæg i forbindelse med fjernvarmeanlæggene i Ærøskøbing, St. Rise og Marstal samt individuelle anlæg). Omkring 260 private boligejere har installeret solceller. Kommunen har installeret solcelleanlæg på 4 kommunalt ejede bygninger.

Biomasse

Ærøskøbing Fjernvarme aftager lokalt produceret halm til varmeproduktion.

Der importeres store mængder træ til Marstal Fjernvarmes fliskedel samt træpiller til Rise Fjernvarme og Ærøskøbing Fjernvarme.

Vind  

Seks vindmøller à 2 MW producerer mere elektricitet, end øen pt. forbruger. I gennemsnit på årligt basis dækker produktionen mellem 120-140 % af øens forbrug.

Jordvarme

Jordvarme udnyttes i stigende grad til opvarmning vha. varmepumper. Det sidste oliefyr i kommunale bygninger blev udskiftet i 2017 og der gøres en indsats i form af informationsmøder for private oliefyrsejere udenfor fjernvarmenettet, med det formål at fremme varmepumper, fx på jordvarme, som alternativ.

2.3 Potentiale for højere grad af de enkelte vedvarende energikilder i energiforsyningen

Sol  

Muligheden for fjernvarme baseret på solvarme andre steder på øen bør undersøges.

Der er potentiale for solfangeranlæg på flere enkeltliggende ejendomme i det åbne land.

Solen skinner mest, når behovet for varme er mindst. Overskudsproduktionen af varmt vand ved fjernvarmens solvarmeanlæg om sommeren lagres i store vandlagre. Lavtemperaturvarme kan udnyttes vha. varmepumper.

Det undersøges i øjeblikket om der er mulighed for etablering af 2 solcelleparker oven på vandindvindingsområder.

Biomasse

Ærøs skovareal og øvrige lokale biomasseressourcer er begrænsede. Biomasseproduktionen er begrænset af, at det samlede landbrugsareal er på ca. 5.500 ha. Ærø kan deltage i testforsøg med energiafgrøder.

Brugen af biomasse bør prioriteres. Potentialet for et biogasanlæg/ produktion af bioethanol eller -olie bør undersøges.

Vind  

Potentialet for vindkraftproduktion på Ærø og i det omkringliggende farvand er meget stort. Elforbruget forventes at stige som følge af flere varmepumper og elbiler mv. Teknisk og økonomisk er vindkraft en oplagt vedvarende energikilde at udnytte. Vindkraftressourcen har potentiale som den energikilde, der kan udnyttes til eksport for at opnå målsætningen om CO2-neutralitet og hensigten om, at forbrug af importeret energi og ikke-vedvarende energi skal modsvares af en tilsvarende eksport af vedvarende energi.

En strategi for udbygning af vindkraft, herunder husstandsvindmøller, store landbaserede vindmøller og store kystnære vindmøller, bør udarbejdes.

2.4 Energilagring og fleksibelt forbrug

Behovet for lagring af el-energien på tidspunkter, hvor produktion og forbrug af vedvarende energi ikke følges ad (primært om natten), er afgørende for at nå målet om at blive fosilfri. Behovet for energilagring kan imødekommes på flere måder. En simpel løsning kunne være at udnytte eldrevne køretøjers/fartøjers batterier, således at de samlet fungerer som et energilager. Her kan der især drages nytte af den kommende el-færges store batterikapacitet (4,3 MWh). I en periode frem til udbygningen af øens el-bilstab er realiseret, vil el-overskuddet kunne anvendes fx til opvarmning af fjernvarmevand. Endelig er det en mulighed at etablere en separat batteribank enten på land i forbindelse med el-færgens ladeinfrastruktur eller i forbindelse med vindmøller og/eller solceller, bl.a. ved brug af fjernvarmerne.

Potentialet for en batteribank enten som litium eller væske bør undersøges og implementering herefter igangsættes, og i samme forbindelse bør mulighederne for ”smart grid” integrering undersøges. Fleksibelt energiforbrug i hustande og i industrien på Ærø kan desuden bidrage til balancering af elnettet og hjælpe Ærø på vej til at blive selvforsynende med vedvarende energi. Muligheden for udvikling og implementering af en model for fleksibelt forbrug bør undersøges, således at der for eksempel vaskes tøj på tidspunkter af døgnet, hvor produktionen af vedvarende energi er høj. Ærø Kommune vil indgå i et projekt om intelligent ladesoftware, som led i processen mod økonomisk fornuftigt og brugervenligt energilagring og fleksibelt forbrug.

2.5 Energibesparelser

Der er et stort potentiale for energibesparelse ved energirenovering af den eksisterende boligmasse.

3. Udfasning af fossile brændsler

3.1 Fjernvarme

Fjernvarmen bør være CO2-neutral. Eneste bidrag til CO2-udslip fra

fjernvarmeforsyningen på Ærø er et mindre forbrug af fyringsolie på Rise Fjernvarme. Anlægget tages kun i brug som back up, når varmebehovet overstiger kapaciteten i det CO2-neutrale anlæg (solfangere og træpillekedel). På sigt bør brugen af fyringsolie helt udfases.

For at undgå import af boimasse til Ærø, hvilket blandt andet medfører forurenende transport, bør muligheden for at fjernvarmevandet kan blive aftager af overskydende strøm til opvarmning desuden undersøges.

3.2 Oliefyrskonverteringer

Oliefyrskonverteringer til varmepumper bør fremmes. Der er stadig registreret omkring 450 oliefyr på Ærø. Informationsmøder og vejledning om skift til varmepumpe for borgere med oliefyr bør fortsat prioriteres.

3.3 Omlægning af transport

Transportsektoren udgør den største kilde til CO2-udledning med i alt 22.337 ton svarende til 55 % af øens samlede CO2-udledning (2012). Øens færger står for omkring 36 % af transportsektorens samlede CO2-udledning.

Omlægning af transporten til CO2-neutrale energikilder udgør både et stort potentiale men er samtidig en stor udfordring.

Elbiler og privatbilisme

Anbefalede initiativer til fremme af elbiler:

 • En strategi for elbiler i kommunens flåde af køretøjer og udliciterede transportopgaver udarbejdes. Ærø Kommune bør være førende i udskiftning af biler til el-biler.
 • Mulige incitamenter til privatbilister og virksomheders brug af elbiler undersøges.
 • En transportundersøgelse gennemføres for at afdække, hvor mange biler på Ærø der aldrig eller næsten aldrig kører mere end elbilers typiske rækkevidde (op til ca. 150 km).
 • Informationskampagne om elbilen som ideelt transportmiddel med de korte afstande på Ærø igangsættes.
 • Etablering af et netværk af hurtige ladestandere.
 • Medvirke til etablering af netværk til reparation af el-biler.

Offentlig og kommunal transport: el-færger og tung transport


Anbefalede og igangværende initiativer:

 • En el-færge er under bygning og indsættes i løbet af 2019.
 • Det undersøges, om det er teknisk og økonomisk muligt at omlægge hele færgedriften til el-færger.
 • En strategi for omlægning af den tunge trafik til at køre på CO2-neutral energi bør udarbejdes.
 • I næste udbud af busdriften på øen indarbejdes krav om minimum to elektriske busser i staben.
 • Muligheden for omlægning af hele busdriften undersøges endvidere.

4. Opfølgning

Der udarbejdes hvert år et opdateret CO2-regnskab samt energibalance (oversigt over energiforbrug og energiproduktion). Udvikling i CO2-reduktion og energibalance monitoreres. Planen for Ærøs energiforsyning revideres én gang i hver valgperiode som en del af kommuneplanrevisionen.

5. Godkendelsespåtegning

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. september 2018.