Hegnsyn i Ærø Kommune

Ærø Kommune har et hegnsyn til varetagelse af hegnsynssagerne i kommunen.
Henvendelse om spørgsmål om hegn, hegnsynets forløb, afholdelse m.m. kan rettes til hegnsynssekretær Sara Kromann 63525062

En hegnsynssag afholdes for at løse en tvist mellem to parter - inden for hegnslovens rammer.

Hegnsynet består af tre medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste, udover at redegøre for generelle regler om hegnsloven.

Ingen af hegnsynets tre medlemmer kan derfor foretage besigtigelser, eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnsynssag.

Spørgsmål bør normalt rettes til hegnsynets sekretær, der kan vejlede i gennemførelsen af en hegnsynssag, eller til formanden for hegnsynet.

Anmelderen skal fremsende en skriftlig "Begæring" til hegnsynets sekretariat, der indkalder til en hegnsynsforretning, med mindst 8 dages varsel.

Begæringen skal fremsendes til Hegnsynet, Teknisk Afdeling, Statene 2, 5970 Ærøskøbing.

Begæringen skal indeholde oplysninger om klageren og modparten - oplysninger om tvisten, samt hvad klageren vil opnå i forbindelse med afholdelse af et hegnsyn.

En hegnsynssag koster kr. 1.785,- og hegnsynet bestemmer, af hvem og hvordan gebyret indbetales.
Ved forlig bliver udgiften normalt delt mellem parterne.

Træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, hvorfor nabotvister om træer ikke kan behandles efter hegnslovens bestemmelser.

I nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Der gælder følgende regler:

  •  Der skal være et vist antal træer
  •  De skal være ensartede og af samme størrelse
  •  Træerne skal stå på række
  •  Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne
  •  Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet
  •  Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber eller lignende.

Hvis man ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund eller lignende, kan man lægge sag an ved den lokale underret.

På hjemmesiderne www.hegnsyn.dk og www.hegnsloven.dk kan der læses meget mere om hegnsloven og dens bestemmelser. Ligesom der ligger et skema til brug for begæring om hegnsyn på disse sider.

Endvidere har Foreningen af Hegnsyn udarbejdet pjecen -
Hegn og godt naboskab - som i korte vendinger fortæller om hegnslovens bestemmelser.

Formand Mikkel Kühl, Brogade 10, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 6252 2950
mk@arremus.dk

Øvrige medlemmer:
Niels Vestergaard, Egehovedvej 11, 5960 Marstal
Tlf. 6253 2398

Per Lohals, Nørrebro 25, 5985 Søby (C)
Tlf. 6258 1358
plo@aeroekommune.dk