Forberedende grunduddannelse FGU


FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

Sammenhængende ungeindsats

Organisering af ungeindsatsen samt varetagelse af vejledningsopgaverne

Ærø Kommune har etableret en sammenhængende, koordineret ungeindsats efter Lov om indsats for unge under 25 år.

Den sammenhængende indsats skal understøtte, at unge gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, inden de fylder 25 år. Indsatsen skal tilrettelægges således, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesvejledningen, børn og ungeindsatsen, samt social- og beskæftigelsesindsatsen for de unge, der har behov herfor.

Der vil været tale om en styrket indsats for målgruppen med nye opgaver samt en intensivering af diverse opgaver for unge mennesker i alderen op til 25 år med hyppige kontakt/indsatser og for nogle mulighed for at have én kontaktperson ind i kommunen.

Ærø Kommune har med Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. marts 2019 besluttet at organisere sig efter en netværksbaseret model med en koordinerende tovholder og et tværgående team. Ungeindsatsen referer ledelsesmæssigt til Job- og Voksenchefen.

 

Billede af organisering og ungeindsats samt FGU
Den netværksbaserede model skal sikre en tæt koordinering gennem tværfaglige netværksmøder, hvor medarbejdere kan indkaldes til drøftelse af konkrete sager i et tværfagligt forum.

Opgaverne løses i et netværksbaseret samarbejde, hvor unge under 18 års indgang er via Børn og Ungeafdelingen, og unge fyldt 18 år er via Job- og Voksencenter Ærø.

Den afdeling, hvor den unge har sin sag, vil være indgangen og have ansvaret for at sikre en sammenhængende ungeindsats for de unge, afdelingen vurderer, har gavn af denne ungeindsats.”

Dette tværgående samarbejdsnetværk skal sikre den koordinerede overgang for unge, der har brug for fortsat særlig vejledningsindsats efter grundskolen, så viden og foranstaltninger videreføres sammen med nye tilbud og foranstaltninger. Ansvaret for vejledning i grundskolen ligger ved Børn og unge. Ansvaret for den efterfølgende vejledning for unge over 18 år, samt beskæftigelses- og socialindsatser ligger i Job- og Voksencentret.

Fra 8. klasse og ind til det fyldte 25 år har du en kontaktperson/Ungekonsulent, såfremt du modtager tilbud eller har igangværende sager på flere fag- og lovområder samtidigt.

Du kan læse om FGU via linket her