Medarbejderens handlepligt

·Handle og beredskabsplan over for børn og unge i problemer

Formålet med denne handle- og beredskabsplan er, at alle medarbejdere indenfor børn og ungeområdet på Ærø på en enkel og overskuelig måde kan handle i situationer, hvor børn eller unge har brug for særlig støtte, der ikke kan gives af medarbejderen og de nærmeste kolleger i institution eller skole. Det drejer sig således også om forebyggelse, opsporing, tidlig indsats og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Dokumentets kontaktinformationer opdateres løbende, og beredskabsplanen er senest behandlet politisk i Kultur- og Socialudvalget maj 2017.

Den skærpede underretningspligt betyder, at medarbejderen har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte. Ved tvivlsspørgsmål kan der trækkes på konsultativ bistand ved Sagsbehandler, Børnehus Syd eller Politi.

 1. Den medarbejder, der ser et barn eller en ung, der har brug for særlig støtte skal handle på det ved at involvere sin leder; dele sin viden og iagttagelser.
 2. Medarbejder og leder skal indledningsvis skelne mellem:
 1. et barn eller en ung under 18 år, der har behov for særlig støtte (Servicelovens kapitel 11)
 2. et barn eller en ung under 18 år, har været udsat for vold eller andre overgreb.

A.Behov for særlig støtte

F.eks. børn eller unge i faldende trivsel og udvikling, der ikke fungerer aldersvarende, har øget forbrug af alkohol, begår kriminalitet etc.

Medarbejder, evt. kolleger og leder drøfter barnets situation med udgangspunkt i ”Børnelinealen”. Der tages samtidig stilling til:

A.1. Hvordan kan vi selv styrke indsatsen og evt. trække på interne eller eksterne ressourcer?

A.2. Hvordan inddrager vi bedst forældrene? Lederen er ansvarlig for at det sker.

A.3. Er der brug for en flerfaglig eller tværfaglig indsats? F.eks. via et tværfagligt møde, et netværksmøde eller på onsdagskonferencen. Lederen sørger i givet fald for dette.

A.4. Medarbejder, evt. kolleger og leder vurderer om der er også behov for en underretning til underretning@aeroekommune.dk

 

B.Vold eller andre overgreb

F.eks. børn og unge der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

B.1. Ved fysiske og seksuelle overgreb (eller mistanke herom) skal Børn og ungeafdelingen underrettes straks: dels gennem telefonisk kontakt til sagsbehandler/Børn og ungechef, dels via underretning@aeroekommune.dk

B.2. Lederen er ansvarlig for, at forældrene inddrages eller som minimum orienteres. Undtagelse herfor er situationer, hvor det er forældre eller meget nære familiemedlemmer, der kan have begået overgrebene

B.3. Sagsbehandler/Børn og ungechef anmelder sagen til politiet.

B.4. Sagsbehandler/Børn og ungechef involverer jfr. § 50b i Lov om Social Service Børnehus Syd og Politi, da der nu er tale om en tværsektoriel sag. Som udgangspunkt vil de sager der falder ind under Børnehus Syds målgruppe være sager, hvor der er mistanke om strafbare forhold.

B.5. Mellem sagsbehandler, Børnehus Syd og Politi aftales der en køreplan for sagsforløbet, herunder fysisk adskillelse mellem forurettede og foruretter. Ærø Kommune har myndighedsansvaret.

B.6. Sagsbehandler orienterer institutioner/skoler via leder om de dele af køreplanen, der er nødvendige for at institutionen kan håndtere sagen.

B.7. Leder orienterer formanden for bestyrelsen om sagen, herunder indskærper tavshedspligten. Forældre, der ikke er part i sagen informeres alene om at der er en sag og at den er omfattet af tavshedspligten, samt at den håndteres af myndighederne.

Fakta:

 1. Nedenfor er der kontaktoplysninger på ledere og udvalgte fagmedarbejdere indenfor området. 
   
 2. Den enkelte medarbejder kan altid underrette selv.
   
 3. En underretning bør som minimum indeholde informationer om:
   
  1. Barnets/den unges navn
  2. Baggrunden for underretningen og evt. om den konkrete anledning
  3. Institutionens/skolens fortsatte indsats
  4. Hvordan forældre er inddraget
    

Informationerne skal være tilstrækkelige til at Børn og Ungechefen indenfor 24 timer efter modtagelse kan vurdere sagens karakter og om der er behov for en hurtigere indsats.

 1. Alle underretninger sendes til underretning@aeroekommune.dk. Underretter vil modtage en kvittering på at underretningen er modtaget.
   
 2. Tilbagemeldinger til underretter i den efterfølgende sagsbehandling vil alene ske via netværksmøder, hvor forældrene deltager eller har givet samtykke til at udveksle oplysninger. Underrettere med skærpet underretningspligt vil normalt også blive orienteret om hvilke foranstaltninger, der er iværksat.
   
 3. Medarbejdere og ledere kan altid kontakte sagsbehandlere eller andre fagpersoner i Børn og ungeafdelingen med henblik på servicelovens støttemuligheder, sagsgange eller lign.
   
 4. Har medarbejderen indtryk af, at kommunen, i forlængelse af en underretning, undlader at iværksætte foranstaltninger eller give barnet eller den unge tilstrækkelig hjælp kan man henvende sig til direkte til Ankestyrelsen. www.ast.dk

 

Kontaktnumre og mailadresser:

Stilling

Navn

Telefon

Sundhedsplejerske Dorthe Lindbjerg Madsen 23701207
Dagplejeleder Anne Bay Madsen 63525612
Kernehuset, dagtilbudsleder Karin Nielsen 62521959
Mopælappen, dagtilbudsleder Lone Møller Hansen 63526420
Pippihuset, dagtilbudsleder Minna Henriksen 62581122
SFO leder
Lilletoften, SFO 0.-1. Klasse
Toftebo, SFO 2.-3. Klasse
Charlotte Kisby 63525615
Marstal Skole E-mail 63526400
Skoleleder Karsten Solberg 63526402
1. viceskoleleder Lars Birk Nielsen 35131390
Ærø Friskole, Skoleleder Henrik Mogensen 51169220
Viften (Ungdoms- og musikskole) Eyvind Gulbrandsen 20466408
Børne og ungeafdelingen E-mail 63525000
Børn og ungechef Jes Jørgensen 63525056
Socialrådgiver Anne Willaume-Jantzen (Orlov) 63525041
Socialrådgiver Ida Hansen 63525037
Socialrådgiver Anya Østergaard Hansen 63525034
Socialrådgiver Astrid Abildgaard Klausen 63525044
Socialrådgiver Helle B. Jacobsen 63525039
Familiekonsulent Heidi Priebe Beck 63525258
SSP- medarbejder Maria Brygger Mortensen 51779107

Ærø kommunes Vagttelefon, via 

Politiets Servicelinje 114
Børnehus Syd 65515868
Politi /personfarlig kriminalitet) 114
Underretning@aeroekommune.dk -

 

Ærø Kommune, 8. oktober 2019.