Ærø Kommune, marts 2017

Indledning

Der er én folkeskole på Ærø og dermed et skoledistrikt. Skolen kan optage alle børn i den undervisningspligtige alder.

Kapitel 1.
Kommunalbestyrelsen

§ 1 Kommunalbestyrelsens opgaver

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 2

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed, herunder antallet af skoledage.

Stk. 3

Kommunalbestyrelsen godkender skolens læseplaner og skal derigennem bl.a. sikre, at undervisningen fremmer elevernes alsidige udvikling.

Stk. 4

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen, der lever op til de ministerielle krav. Skolebestyrelsen har udtaleret.

Stk. 5

Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetence til skolebestyrelsen indenfor rammerne af folkeskoleloven.

Stk. 6

Beslutninger om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger sker efter at der er indhentet udtalelse fra ved­kommende skolebestyrelse. I praksis sker det ved at der indgår to repræsentanter fra skolebestyrelsen i indstillingsudvalg: én forældrerepræsentant og én medarbejderrepræsentant.

Stk. 7

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at lærerne på skolen har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i (kompetencedækning). Kommunalbestyrel­sen skal samtidig sikre at de øvrige pædagogiske medarbejdere på skolen har relevante kompetencer i for­hold til de opgaver, som de løser.

Stk. 8

Kommunalbestyrelsen fastlægger retningslinjer og niveau for betaling til dækning af udgifter til forplejning under lejrskoler og skolerejser, herunder rammer for andre områder hvor elever og forældre i fællesskab tilvejebringer midler til skole- og undervisningsrelaterede formål.

§ 2 Kvalitetsrapport

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år (ulige år), der efterlever de ministerielle krav.

Stk. 2

Er niveauet i forvaltningen eller på skolen ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet

Stk. 3

Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og evt. handlingsplan. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten.

Stk. 4

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporten med eventuelle handlingsplaner og skolebesty­relsens udtalelser herom på internettet (skolens hjemmeside/samarbejdsportal). Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres.

Kapitel 2.
Skolebestyrelsen

§ 3. Skolebestyrelsens sammensætning og funktioner

Stk. 1

Der oprettes en skolebestyrelse med følgende sammensætning.

 1. Syv forældrerepræsentanter og mindst to stedfortrædere
 2. To medarbejderrepræsentanter
 3. To elevrepræsentanter
   

Stk. 2

Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret.

Stk. 3

Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 4

Skolens leder, stedfortræder og SFO-leder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og andre adm inistrative opgaver. Ledelsen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5

Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.

§ 4. Valg til skolebestyrelsen

Stk. 1

Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i ministeriets bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser.

Forældrerepræsentanternes vælges ved forskudte valg for en fireårig periode: Fire repræsentanter vælges i lige år gældende fra 1. august i det år der følger efter nyvalg til kommunalbestyrelse og tre repræsentanter to år efter, ligeledes gældende fra 1. august.

Stk. 2.

De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Loven angiver udtømmende, hvem der er faste deltagere i skolebestyrel­sens møder. Derfor må medlemmernes stedfortrædere kun deltage i møderne i tilfælde af medlemmernes forfald.

Stk. 3

Elevrepræsentanter udpeges af elevrådet

Stk. 4.

Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer, er valgt. To sted­fortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

Stk. 5.

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Deltagere i lukkede møder må ikke referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre sine egne me­ninger. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Stk. 6.

Kommunalbestyrelsen yder forældre- og elevrepræsentanter vederlag og erstatning for dokumenterede merudgifter i forbindelse med varetagelsen af medlemskab af skolebestyrelsen efter ministeriets regler.

§ 5. Skolebestyrelsens opgaver

Stk. 1

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebe­styrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Stk. 2

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

 1. undervisningens organisering, elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, udbud af valgfag, specialundervisning på sko­len og elevernes placering i klasser,
 2. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale mu­sikskole (Viften) eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening
 3. samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet,
 4. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
 5. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale,
 6. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og
 7. skolefritidsordningens virksomhed.

Stk. 3

Skolebestyrelsen godkender skolens budget, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer.

Stk. 4

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Stk. 5

Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virk­somhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter i samarbejde med lokalforeninger, og fastsætter principper her­for. Skolebestyrelsen er vært for den årlige ”Skole-fritidskonference” og ansvarlig for udvikling af den åbne skole og samarbejdet med lokale interessenter.

Stk. 6

To repræsentanter fra skolebestyrelsen indgår i indstillingsudvalg ved ansættelse af ledere, lærere og pædagoger på skolen.

Stk. 7

Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner

Stk. 8

Skolebestyrelsen fastsætter principper for evt. madordning inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Stk. 9

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Stk. 10

Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængeligt på skolens hjemmeside.

Stk. 11

Skolebestyrelsen afgiver en årsberetning, der offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 12

Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.

Kapitel 3
Skolens ledelse

§ 6 Skoleleder

Stk. 1

Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Skolelederen kan delegere ledelsesopgaver til øvrige medlemmer af skolens ledelse, men ikke ansvaret.

Stk. 2

Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrø­rende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og ram­mer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3

Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, forslag vedrørende principper for skolens virksomhed og forslag til skolens budget, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økono­miske rammer.

Stk. 4

Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

Stk. 5

Skolens leder inddrager skolens elever i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed i samarbejde med elevrådet.

Kapitel 4.
Rådgivende organer

§ 7 Elevråd

Stk. 1

Eleverne har ret til at danne et elevråd. Eleverne afgør selv sammensætning af og valg til elevrådet.

Stk. 2.

Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed.

Stk. 3

Der henvises i øvrigt til Ministeriets regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunalbestyrelsens forpligtigelse.

Stk. 4.

Kultur- og socialudvalget afholder mindst en gang om året et møde mellem repræsentanter for skolebesty­relsen og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbe­styrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne. Derudover afholder Kultur- og Socialudvalget et år­ligt møde mellem repræsentanter for bestyrelser på dagtilbud- og skoleområdet.

§ 8. MED udvalg

Stk. 1

Der skal gives alle ansatte på skolen mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af deres egen arbejdssituation og for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne.

Stk. 2.

Med henblik på at tilrettelægge og udvikle det daglige samarbejde nedsættes der MED udvalg bestående af repræsentanter for ledelsen og for medarbejderne. MED udvalget skal arbejde for at bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold og medvirke til, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde.

Vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde d. 23. marts 2017

Bilag 1. Oversigt

Skolestrukturen på Ærø:

 1. Der er én folkeskole på Ærø
 2. Ærø er et samlet skoledistrikt
 3. Skolen kan optage alle børn:
 • Der dannes klasser på alle klassetrin
 • Der er specialundervisning og specialpædagogisk bistand
 • Der er ikke undervisning af elever i fritiden
 • Der er en skolefritidsordning
 • Der er undervisning af tosprogede elever, der integreres i den almene undervisning med støtte

Undervisningens ordning:

 1. Antallet af skoledage fastlægges til 200 dage pr. år.
 2. Elevernes timetal følger af de centrale bekendtgørelser, dog således at det ugentlige undervis­ningstimetal kan reduceres ved undervisning af to medarbejdere
 3. Fagenes timetal
 4. Der er specialundervisning på skolen
 5. Der kan undtagelsesvis og under forudsætning af tilstrækkelige fysiske rammer være klasser med flere end 24 elever (max. 28)
 6. Der fastsættes et minimumsgrundlag for valgfag, herunder at fagene udmeldes så betids at ”af­viste elever” kan vælge mellem resterende fag.
 7. Der er undervisningstilbud for 10. klasse
 8. Der føres fremmødestatistik i alle klasser og der reageres på bekymrende fravær
   

Andre forhold:

 1. Der er skolebibliotek/læringscenter
 2. Der er ikke specialpædagogisk bistand i førskolealderen. Det varetages af dagtilbud
 3. Indskrivning/optagelse af elever foregår på skolen efter opslag
 4. Ferieplanen udarbejdes af skolen ledelse og godkendes af Børn og ungechefen og offentliggø­res senest d. 1. april forud for skoleåret.
 5. Der samarbejdes med kirken om tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse
 6. Der samarbejdes med lokale foreninger og virksomheder om åben skole.
   

Kompetencefordeling

Oversigt over kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen (KB), der dækker såvel kommunalbe­styrelsen, Kultur- og Socialudvalget som forvaltningen, Skolebestyrelsen (SB) og skolens leder (LEDER) en oversigt.

B - Beslutningstager iht. loven
(B) - Beslutningstager efter intern delegation til skolens leder eller ekstern delegation til skolebestyrelsen.
F - Udarbejder forslag
U - Udtaleret iht. loven
(U) - Udtaleret efter kommunalbestyrelsens beslutning.

De økonomiske rammer

 

 

KB

SB

LEDER

§ 40, stk. 2,

Fastsættelse af mål og rammer for skolens virksomhed

B

-

-

§ 44, stk. 3,

Godkendelse af skolens budget

-

B

F

§ 50, stk. 2,

Fastsættelse af betaling for SFO, jf. § 3, stk. 7.

B

-

-

§ 50, stk. 7,

Betaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser

B

(B)

-

Ansættelse og afsked

§ 40, stk. 6,
og § 44, stk. 7,

Ansættelse af skoleleder

B

U

-

§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7,

Ansættelse af lærere og pædagoger

B

U

(B)

Arbejdsgiver- kompetencen

Afsked af skoleleder, lærere, pædagoger m. fl.

Ærø Kommunes perso-nalepolitik

Skolestruktur og indhold

§ 40, stk. 2,

Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksom- hed

B

U

-

§ 40a

Kvalitetsrapport

B

U

-

§ 36, stk. 5,

Fastsættelse af tidsfrist for indskrivning

B

-

-

§ 34, stk. 2,

Godkendelse af udsættelse af barns undervisning med et år ud over undervisningspligtens indtræden

B

-

(B)

§ 40, stk. 2,

Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf. § 3, stk. 2 og § 4 stk. 2

B

U

-

§ 40, stk. 2,

Omfang af skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7

B

U

-

§ 40, stk. 2,

Rammer for klassedannelse

B

-

-

§ 40, stk. 2,

Rammer for timetal og antallet af skoledage

B

-

-

§ 40, stk. 2,

Beslutning om hel eller delvis forplejning, ex skolemælk

B

(U)

-

§ 40, stk. 3,

Godkendelse af læseplaner, jf. § 10, stk. 2

B

I

(B)

§ 26

Befordring

B

-

-

§ 33, stk. 4,

Godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen

B

-

(B)

 

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Bilag 2. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

1) Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant, der er ansvarlig for gennemførelse af valg til sko­lebestyrelsen, herunder offentliggørelse af valgprocedure. Skolelederen fungerer som sekretær for kommunalbestyrelsens repræsentant
2) Valget finder sted i foråret på lige årstal forud for tiltrædelse pr. 1. august.

 1. Inden udgangen af januar: offentliggørelse af valgprocedure og indhentelse af interesserede kandidater
 2. Fristen for opstilling er ultimo februar
 3. I første uge af marts offentliggøres kandidatlisten og valget gennemføres
 4. Frist for afstemning er sidste skoledag i marts
 5. Stemmerne opgøres og kommunalbestyrelsens repræsentant godkender og offentliggør re­sultatet
 6. De repræsentanter, der ikke opnår valg er stedfortrædere i den rækkefølge, som de opnår stemmer til. Stedfortræderfunktionen er knyttet til de konkret valgte og deres valgperiode på fire år.
   

3) Afstemningen gennemføres så vidt muligt digitalt via samarbejdsportal eller lign.
4) Hvis der ikke er flere opstillede end det antal pladser, der skal besættes, er der mulighed for freds­valg
5)   Klager over valget rettes til kommunalbestyrelsens repræsentant. Børn og ungechefen fungerer som sekretær for kommunalbestyrelsens repræsentant i klagesager
6)   De nyvalgte træder i funktion pr. 1. august og er valgt for en fire årig periode.
7) Ønsker et skolebestyrelsesmedlem at udtræde i valgperioden rettes henvendelse til Børn og ungechefen, der er bemyndiget til at behandle henvendelse og samtidig godkende at suppleanten ind­træder
8) Hvis der ikke er stedfortrædere gennemføres der hurtigst muligt suppleringsvalg blandt forældrene med indhentelse af kandidater, offentliggørelse, gennemførelse af valg under ansvar af repræsen­tanten for kommunalbestyrelsen.