Gældende fra 01-01-2019

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Ærø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen)

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen en gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Ærø Kommunes hjemmeside.

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk afdeling til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 01-01-2019.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

 • Regulativ for Husholdningsaffald for Ærø kommune, godkendt 22-03-2017
 • Regulativ for Hus holdningsaffald for Ærø kommune, godkendt 16-09-2015
 • Regulativ for Husholdningsaffald for Ærø kommune, godkendt 12-12-2012

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29-08-2018.

Ole Wej Petersen    Allan Krogh Filtenborg
Borgmester             Kommunaldirektør

§9 Ordning for dagrenovation

§9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen.

Følgende affaldstyper er eksempler på dagsrenovation:

 • Madrester.
 • Engangsbleer.
 • Forurenet pap, papir, plast, alufolie m.v.
 • Sammensatte produkter f.eks. smørbøtter, mælke- og juicekartoner o.l.
 • Sod og aske.
 • Andet affald, som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald.

§9.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Ærø Kommune, som frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuelt tilknyttede erhvervsvirksomheder , som i mængde svarer til dagrenovation fra en privat husholdning.

Ordningen omfatter også alle ejere af fritids- og sommerhuse i kommunen.

§9.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingen er en henteordning.

Indsamlingen af dagrenovation sker hver 14. dag. I perioden 1. juni - 31. august foretages ugentlig indsamling.

Indsamlingen sker så vidt muligt på samme ugedag.

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

§9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

Grundejeren skal anvende de af Ærø Kommune godkendte, mørkegrå plastbeholdere på henholdsvis 140, 180/190, 240 eller 770 liter.

Benyttes sækkestativ skal grundejeren anvende de af Ærø Kommune godkendte sækkestativer og udleverede sække med godkendt tryk.

Sækkestativer må kun anvendes af et mindre antal ejendomme i Marstal og Ærøskøbing bykerner samt af ejendommene på Birkholm, hvor det ikke er muligt at benytte affaldsbeholdere.

Tilladelse til anvendelse af sækkestativ i Marstal og Ærøskøbing bykerner meddeles skriftligt efter ansøgning fra grundejer.

Beholdere leveres af Ærø Kommune og betales af grundejeren.

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.

Sækkestativer skal være af trådnet eller træ. Der skal på stativet være monteret tætsluttende låg. Stativer skal være hele og omslutte hele sækken helt, så der ikke kan gå dyr i affaldet.

Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

§9.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning , kan kommunalbestyrelsen- efter forndgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

For hver ejendom med beboelse, herunder fritids- og sommerhuse, skal der være en beholderkapacitet på min. 140 liter pr. boligenhed. Anvendes sækkestativ skal der min. være et stativ pr. boligenhed.

I udlejningsejendomme med lejligheder er kapacitetskravet 70 liter pr. lejlighed.

§9.6 Anbringelse af beholdere

Der stilles ikke krav til, hvor på ejendommen en grundejer må placere sin affaldsbeholder eller sit sækkestativ.

I forbindelse med tømning skal beholderen placeres max. 2 meter fra skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.

Eventuelle låger, døre o.l. skal kunne fastholdes i åben stilling.

Grundejere med beholdere på 140 - 240 liter kan, mod merbetaling fastsat i kommunens gebyrblad, få afhentet og bragt beholderen inde på grunden.

Kravet til afhentning er:

 • at affaldbeholderen er placeret højst 25 meter fra kørevejen.
 • at adgangsvejen består af kørefast underlag, fliser, asfalt eller lignende.
 • at adgangsvejen er min. 1,5 meter bred.
 • at adgangsvejen er uden trapper og med en max. stigning på 10 %.
 • at adgangsvejen renholdes, er belyst, saltes og sneryddes efter behov i vinterperioden. Der tilbydes ikke afhentning af dagrenovatiom i sække, inde på grunden.

Der henvises i øvrigt til AT-vejledning D.2.24-1 fra april 2015 om indretning og brug af dagrenovationssystemer.

9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.

Affaldssække må højst fyldes til den påtrykte anvisningsstreg på sækken. Vægten af affaldssæk må max. være 15 kg.

Hvis affaldsmængden lejlighedsvis overstiger beholderens eller sækkens kapacitet, kan der købes ekstrasække ved direkte henvendelse på genbrugspladsen og i kommunens borgerbutik. Sækkene er mærket "EKTRA SÆK". Andre sække med affald medtages ikke. Prisen på en ekstra sæk fremgår af kommunens gebyrblad.

Den fyldte ekstra sæk placeres ved siden af affaldsbeholderen eller sættes frem til fortovskanten og medtages i forbindelse med ordinær indsamlign af dagrenvoation.

Der må ikke benyttes andre indsamlere af restaffald end kommunens renovatør.

Renovatøren kan afvise at medtage dagrenovation, når beholderen er overfyldt eller vægtbegrænsningen på sækken ikke overholdes.

§9.8 Renholdelse af beholdere

Ren- og vedligeholdelse af affaldsbeholdere og sækkestativer påhviler grundejer.

Der kan i borgerbutikken og på genbrugspladsen købes særlige indlægsposer til beholdere på 140 og 180/190 liter. Poser sælges i ruller og priserne fremgår af kommunens gebyrblad.

§9.9 Afhentning af dagrenovation

Affaldsbeholderen skal på afhentningsdagen senest kl 7.00, være placeret på et for afhentningen let tilgængeligt sted, i umiddelbar nærhed af normal adgangsvej, privat fællesvej eller vendeplads.

Efter tømning af beholderen afleveres den samme sted, som den var stillet frem til tømning. Grundejer er selv ansvarlig for at sætte beholderen på plads.

Skraldesække skal være sat frem til fortovskant senest kl 7.00 på afhentningsdagen. En ny sæk afleveres i brevsprækken, i postkassen, fikseres på trappestenen eller lignende.

Affaldsbeholdere og skraldesække må ikke stilles ud til fortovskanten tidligere end dagen før tømning finder sted. Det påhviler fritids- og sommerhusejere at indgå aftaler med viceværter, grundejerforeninger eller lignende om at sætte beholdere/sække frem, hvis grundejer ikke selv befinder sig på ejendommen på tømningsdagen.

Affaldsbeholdere og sækkestativer må ikke placeres pemrnnent på fortov, rabatareal eller på andet offentligt areal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Grundejere med sækkestativ modtager kun ny sæk, når renovatøren fjerner en brugt sæk fra ejendommen.

Ejere af et fritidshus kan få op til 10 sække årligt udleveret ved renovatøren eller i borgerbutikken. Fyldte dagrenovationssække må også afleveres på genbrugsstationen, når affaldet stammer fra fritidshus.

I Ærøskøbing og Marstal bymidte foretages oprydning af henstillede renovationssække fra fritidshuse efter nytår, vinterferie (uge 7), påske, Kr. himmelfartsferie, pinse og efterårsferie (uge42). Oprydning foretages i fald der er mere end 5 dage fra feriens afslutning til ordinær tømning. Der udleveres ikke nye sække til grundejere i forbindelse med oprydningen.

§9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Henvendelser om tilmelding og afmelding skal rettes til:

Ærø Vand A/S
Industrivej 6
5960 Marstal
info@aeroevand.dk

Ansøgning om fritagelse for deltagelse i dagrenovationsordning eller andre affaldsordninger skal rettes til:

Teknisk Afdeling
Statene 2
5970 Ærøskøbing
post@aeroekommune.dk

eller ved benyttelse af digital selvbetjening Affald Online på www.aeroekommune.dk eller www.borger.dk

Særlig om fritagelse for deltagelse i dagrenovationsordning.

Der meddeles fritagelse for deltagelse i dagsrenovationsordning hvis:

Ejendommen henstår ubeboet og ubenyttet i mere end 3 måneder, og kun lejlighedsvis tilses. Fritagelsesgrund kan være at:

 • ejer er flyttet i plejebolig og ejendommen dermed er ubeboet.
 • ejendommen er til salg.
 • ejendommen er under totalrenovering og ubeboelig i en given periode.
 • ejendommen i øvrigt er ubenyttet, ubeboet eller står tom.

Der meddeles ikke fritagelse på ovennævnte grundlag, hvis ejendommen anvendes lejlighedsvis til overnatning eller som decideret fritids- eller sommerhus.

I tvivlstilfælde lægges f.eks. vandforbruget på ejendommen til grund for vurdering af ejendommens reelle benyttelse. Et vandforbrug på under 2 m3 årligt vil godtgøre, at ejendommen er ubenyttet.

Når der er meddelt fritagelse for dagsrenovationsordning opkræves alene et grundgebyr for de øvrige ordninger kommunen stiller til rådighed for ejendommens drift og vedligeholdelse, herunder div. indsamlinger for genanvendeligt affald. Grundgebyret fremgår af kommunens gebyrblad.

Der meddeles fuldstændig fritagelse for betaling af alle renovationsgebyrer, hvis ejendommen er i så dårlig stand, at den er ubeboelig. Det er Ærø Kommune, som afgør om en ejendom er ubeboelig. Fritagelsesbestemmelsen gælder alle ejendomme, også ejendomme som tidligere har været anvendt til fritidsbrug.

Ærø Kommune kan, indenfor dette regulativs rammer, meddele dispensation fra bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov.

§10 Ordning for papiraffald

§10.1 Hvad er papiraffald

Det er i Ærø Kommune tilladt at sammenblande pap- og papiraffald. Pap og papir skal være rent og tørt.

Ordningen omfatter indsamling af genanvendeligt pap og papir som:

 • Aviser.
 • Tryksager.
 • Ugeblade.
 • Bøger.
 • Tegne- og skrivepapir.
 • Emballagepap.
 • Andet rent pap og papir.

Særligt om gavepapir:

Meget gavepapir er belagt med folie, glimmer o.l. Den type gavepapir kan ikke genanvendes og skal håndteres som dagrenovation.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

Ordningen gælder desuden Ærø Kommunes institutioner, såfremt de ønsker at benytte ordningen frem for at anvende en privat virksomhed.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen består af både en henteordning og en bringeordning

Henteordning:

Grundejeren skal anvende, de af Ærø Kommune godkendte, grønne plastbeholdere på henholdsvis 140 eller 180 liter. Et mindre antal ejendomme i Marstal og Ærøskøbing bykerner, samt alle ejendomme på Birkholm, hvor det ikke er muligt at benytte affaldsbeholdere, skal aflevere pap og papir i en speciel gul sæk til genanvendelige materialer , mærket "Genbrugsindsamling" og med Ærø Kommunes logo påtrykt.

Har ejendommen tilladelse til at anvende skraldesæk til dagrenovation, gælder tilladelsen også tilladelse til at aflevere genanvendeligt pap og papir i sæk.

Aflevering af pap- og papiremballage i papkasse kan som udgangspunkt ikke tillades. Dog kan store stykker emballagepap afleveres separat ved siden af affaldsbeholderen eller i en gul sæk.

Er der lejlighedsvis behov for at aflevere mere pap og papir end beholderen kan rumme, må en gul sæk benyttes til det ekstra affald.

Affald i gul sæk, som ønskes medtaget, skal være sat frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl. 7.00 på indsamlingsdagen.

Bringeordning:

Pap- og papiraffald kan også afleveres på kommunens genbrugsplads i Husmarken samt i de opstillede kuber til papiraffald på de små indsamlingspladser, der er etableret på Ellehøjvej i Søby, Pilebækken i Ærøskøbing og Rønnevej i Marstal

§10.4 Beholdere

Beholdere leveres af Ærø Kommune og betales af grundejer. Vedligeholdelse af beholderen påhviler grundejer.

Hver husstand tilmeldt renovationsordning, modtager ved årsskiftet to ruller gule sække af renovatøren.

Er der behov for flere gule sække påhviler det grundejer selv at anskaffe sækkene. Ruller med gule sække udleveres mod betaling på genbrugspladsen og i Borgerservice.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Beholderne må ikke fyldes mere end låget kan holdes lukket. Gule sække må max. veje 15 kg.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Der stilles ikke krav til, hvor på ejendommen en grundejer må placere sin affaldsbeholder eller sit sækkestativ.

I forbindelse med tømning skal beholderen placeres max. 2 meter fra skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.

Eventuelle låger, døre o.l. skal kunne fastholdes i åben stilling. Der tilbydes ikke afhentning af beholderen inde på grunden.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderne må ikke fyldes mere end låget kan holdes lukket. Gule sække må max. veje 15 kg.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Ren- og vedligeholdelse af beholdere påhviler grundejer.

§10.9 Afhentning af papiraffald

Konstateres det ved husstandsindsamling, at affaldet ikke er rent og sorteret efter anvisningen, medtages affaldet ikke.

§10.10 Øvrige ordninger

Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle pap og papir, såfremt indsamleren er registreret i Statens Affaldsindsamling som indsamler, og affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg.

§11 Ordning for papaffald

§11.1 Hvad er papaffald

Det er i Ærø Kommune tilladt at sammenblande pap- og papiraffald. Pap og papir skal være rent og tørt.

Ordningen omfatter indsamling af genanvendel igt pap og papir som:

 • Aviser.
 • Tryksager.
 • Ugeblade.
 • Bøger.
 • Tegne- og skrivepapir.
 • Emballagepap.
 • Andet rent pap og papir.

Særligt om gavepapir.

Meget gavepapir er belagt med folie, glimmer o.l. Den type gavepapir kan ikke genanvendes og skal håndteres som dagrenovation.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fiitids- og sommerhuse.

Ordningen gælder desuden Ærø Kommunes institutioner, såfremt de ønsker at benytte ordningen frem for at anvende en privat virksomhed.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen består af både en henteordning og en bringeordning.

Henteordning:

Grundejeren skal anvende, de af Ærø Kommune godkendte, grønne plastbeholdere på henholdsvis 140 eller 180 liter. Et mindre antal ejendomme i Marstal og Ærøskøbing bykerner, samt alle ejendomme på Birkholm, hvor det ikke er muligt at benytte affaldsbeholdere, skal aflevere pap og papir i en speciel gul sæk til genanvendelige materialer, mærket "Genbrugsindsamling"og med Ærø Kommunes logo påtrykt.

Har ejendommen tilladelse til at anvende skraldesæk til dagrenovation, gælder tilladelsen også tilladelse til at aflevere genanvendeligt pap og papir i sæk.

Aflevering af pap- og papiremballage i papkasse kan som udgangspunkt ikke tillades. Dog kan store stykker emballagepap afleveres separat ved siden af affaldsbeholderen eller i en gul sæk.

Er der lejlighedsvis behov for at aflevere mere pap og papir end beholderen kan rumme, må en gul sæk benyttes til det ekstra affald.

Affald, som ønskes medtaget, skal være sat frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl. 7.00 på indsamlingsdagen.

Bringeordning:

Pap- og papiraffald kan også afleveres på kommunens genbrugsplads i Husmarken samt i de opstillede kuber til papiraffald på de små indsam lingspladser, der er etableret på Ellehøjvej i Søby , Pilebækken i Ærøskøbing og Rønnevej i Marstal.

§11.4 Beholdere

Beholdere leveres af Ærø Kommune og betales af grundejer. Vedligeholdelse af beholderen påhviler grundejer.

Hver husstand tilmeldt renovationsordning, modtager ved årsskiftet to ruller gule sække af renovatøren.

Er der behov for flere gule sække påhviler det grundejer selv at anskaffe sækkene. Ruller med gule sække udleveres mod betaling på genbrugspladsen og i Borgerservice.

§11.5 Kapacitet for beholdere

Beholderne må ikke fyldes mere end låget kan holdes lukket. Gule sække må max. veje 15 kg.

§11.6 Anbringelse af beholdere

Der stilles ikke krav til, hvor på ejendommen en grundejer må placere sin affaldsbeholder eller sit sækkestativ.

I forbindelse med tømning skal beholderen placeres max. 2 meter fra skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.

Eventuelle låger, døre o.l. skal kunne fastholdes i åben stilling. Der tilbydes ikke afhentning af beholderen inde på grunden.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderne må ikke fyldes mere end låget kan holdes lukket. Gule sække må max. veje 15 kg.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Ren- og vedligeholdelse af beholdere påhviler grundejer.

§11.9 Afhentning af papaffald

Konstateres det ved husstandsindsamling, at affaldet ikke er rent og sorteret efter anvisningen, medtages affaldet ikke.

§11.10 Øvrige ordninger

Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle pap og papir, såfremt indsamleren er registreret i Statens Affaldsindsamling som indsamler, og affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg.

§12 Ordning for glasemballageaffald

§12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

Ordningen omfatter indsamling af genanvendelig glasemballage som:

 • Vin-, saft- og spiritusflasker .
 • Syltetøjsglas og lignende husholdningsglas.
 • Anden glasemballage. Glasemballage skal være rengjort.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

Ordningen gælder desuden Ærø Kommunes institutioner, såfremt de ønsker at benytte ordningen frem for at anvende en privat virksomhed.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen består af en henteordning og en bringeordning.

Henteordning

Glasemballage, som ønskes medtaget under den månedlige husstandsindsamling, skal afleveres i en speciel gul sæk til genanvendelige materialer mærket "Genbrugsindsamling" og med Ærø Kommunes logo påtrykt.

Affald, som ønskes medtaget, skal være sat frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl. 7.00 på indsamlingsdagen.

Gule sække må max. veje 15 kg.

Hver husstand tilmeldt renovationsordning, modtager ved årsskiftet to ruller gule sække af renovatøren.

Er der behov for flere gule sække påhviler det grundejer selv at anskaffe sækkene. Ruller med gule sække udleveres mod betaling på genbrugspladsen og i Borgerservice.

Bringeordning

Glasemballage kan også afleveres på kommunens genbrugsplads i Husmarken samt de opstillede kuber til glasemballage på de små indsamlingssteder, der er etableret på Ellehøjvej i Søby, Pilebækken i Ærøskøbing og Rønnevej i Marstal samt øvrige kuber placeret rundt om i kommunen.

§12.4 Beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§12.5 Kapacitet for beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§12.6 Anbringelse af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§12.8 Renholdelse af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§12.9 Atbentning af glasemballageaffald

Konstateres det ved husstandsindsamlingen , at affaldet ikke er rent og sorteret efter anvisningen, medtages affald ikke.

§12.10 Øvrige ordninger

Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle glasemballage, såfremt indsamleren er registreret i Statens Affaldsindsamling som indsamler, og affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg.

§13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

§13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

Ordningen omfatter indsamling af genanvendelig metalemballage som:

 • Øl- og sodavandsdåser.
 • Metallåg og kapsler.
 • konservesdåser og alubakker.
 • Andre mindre matalgenstande.

​§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

Ordningen gælder desuden Ærø Kommunes institutioner, såfremt de ønsker at benytte ordningen frem for at anvende en privat virksomhed

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen består af en henteordning og en bringeordning.

Henteordning

Metalemballage , som ønskes medtaget under den månedlige husstandsindsamling , skal afleveres i en speciel gul sæk til genanvendelige materialer mærket "Genbrugsindsamling" og med Ærø Kommunes logo påtrykt.

Affald, som ønskes medtaget, skal være sat frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl. 7.00 på indsamlingsdagen.

Gule sække må max. veje 15 kg.

Hver husstand tilmeldt renovationsordning, modtager ved årsskiftet to ruller gule sække af renovatøren.

Er der behov for flere gule sække påhviler det grundejer selv at anskaffe sækkene. Ruller med gule sække udleveres mod betaling på genbrugspladsen og i Borgerservice.

Bringeordning

Metalemballage kan også afleveres på kommunens genbrugsplads i Husmarken.

§13.4 Beholdere

 Der anvendes ikke beholder til denne ordning.

§13.5 Kapacitet for beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§13.6 Anbringelse af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

Konstateres det ved husstandsindsamlingen, at affaldet ikke er rent og sorteret efter anvisningen, medtages affald ikke.

§13.10 Øvrige ordninger

Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle metalemballage, såfremt indsamleren er registreret i Statens Affaldsindsamling som indsamler, og affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg.

§14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen .

Ordningen omfatter indsamling af genanvendelig plast sorteret i 2 forskellige fraktioner.

1.Hård plast som:

 • Dunke og bøtter fra rengøringsmidler uden faremærke.
 • Flasker til saft, kildevand og sodavand.
 • Urtepotter og plantebakker.
 • Anden hård plast i mindre stykker. Der behøver ikke være tale om emballager.

Plast til genanvendelse er typisk mærket PE, PET, HOPE og PS og/eller påtrykt genbrugsmærkat.

Plastemballage skal være rengjort og må ikke sammenblandes med plastfolier og anden blød plast.

2.Folier og anden blød plast som:

 • Plastikposer
 • Bobleplast
 • Indpakningsfolier
 • Husholdningsfilm

Plastemballage skal være rengjort og må ikke sammenblandes med hård plast.

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

Ordningen gælder desuden Ærø Kommunes institutioner, såfremt de ønsker at benytte ordningen frem for at anvende en privat virksomhed.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er både en henteordning og en bringeordning.

Plastemballage, som ønskes medtaget under den månedlige husstandsindsamling, skal afleveres i en speciel gul sæk til genanvendelige materialer mærket "Genbrugsindsamling" og med Ærø Kommunes logo påtrykt.

Affald, som ønskes medtaget, skal være sat frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl. 7.00 på indsamlingsdagen.

Plastemballage kan også afleveres på kommunens genbrngsplads i Husmarken.

Plasten skal være sorteret i enten en hård plast fraktion eller en foliefraktion. Affaldet må ikke sammenblandes.

Hver husstand tilmeldt renovationsordning, modtager ved årsskiftet to ruller gule sække af renovatøren.

Er der behov for flere gule sække påhviler det grundejer selv at anskaffe sækkene. Ruller med gule sække udleveres mod betaling på genbrugspladsen og i Borgerservice.

§14.4 Beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§14.5 Kapacitet for beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§14.6 Anbringelse af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§14.8 Renholdelse af beholdere

Der anvendes ikke beholdere til denne ordning.

§14.9 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald

Konstateres det ved husstandsindsamlingen, at affaldet ikke er rent og sorteret efter anvisningen, medtages affald ikke.

§14.10 Øvrige ordninger

Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle plastemballage, såfremt indsamleren er registreret i Statens Affaldsindsamling som indsamler, og affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg.

§15 Ordning for genbrugspladsen(-erne)

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads til modtagelse af affald.

§15.1 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§15.2 Adgang til genbrugspladsen(-erne)

Der er adgang til genbrugspladsen med et indregistrere t køretøj, med en tilladt totalvægt på max. 3500 kg. og med tilhørende trailer.

Traktorer, der kan opfylde ovennævnte, med evt. påmonteret liftkasse, har ligeledes adgang til genbrugspladsen. Gummivogn og andre landbrugsvogne sidestillesikke med trailer.

§15.3 Sortering på genbrugspladsen(-erne)

På genbrugspladsen kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren.

Undtaget herfra er dog dagrenovation

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen.

Ordensreglementet for genbrugspladsen skal følges.

§16 Ordning for PVC-affald

§16.1 Hvad er PVC-affald

Der skelnes imellem genanvendelig og ikke genanvendelig PVC. Genanvendelig PVC er typisk hård PVC som:

 • Plasthavemøbler.
 • Tagrender og kloakrør.
 • Plastvinduesrammer.

Ikke genanvendelig PVC er typisk blød PVC som forefindes i:

 • Regntøj og gummistøv ler.
 • Haveslanger.
 • Voksduge.

Blød PVC skal deponeres.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er dels en bringeordning, hvor PVC-affaldet kan afleveres på genbrugspladsen og dels en henteordning, hvor PVC-affaldet kan bortskaffes via storskraldsordningen .

§17 Ordning for imprægneret træ

§17.1 Hvad er imprægneret træ

Ordningen omfatter indsamlingen af imprægneret træ som:

 • er trykimprægneret eller vakuumimprægneret.
 • er helt eller delvist behandlet med træbeskyttelsesmidler mod svampeangreb og skadedyr.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Ordningen er dels en bringeordning, hvor imprægneret træ kan afleveres på genbrugspladsen og dels en henteordning, hvor imprægneret træ kan bortskaffes via storskraldsordningen .

§18 Ordning for farligt affald

§18.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Ordningen omfatter indsamling af farligt affald som:

 • Malingsrester, terpentin og fortynder.
 • Gift- og kemikalierester.
 • Spraydåser.
 • Medicinrester, kanyler og sprøjter.
 • Lovligt fyrværkeri og nødblus.
 • Fugemasse.

Ordningen omfatter ikke ulovligt fyrværkeri og ammunition.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen består af dels en henteordning dels en bringeordning.

Henteordning.

Hver husstand skal råde over en rød plastkasse med låg, mærket "Farligt affald Ærø Kommune". Kasserne stilles til rådighed af Ærø Kommune og er kommunens ejendom.

Kasserne anvendes til opbevaring af farligt affald. Kassen indeholder en plastpose til at pakke affaldet i, og en lille lukbar pose til små batterier.

Kasserne må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes helt.

Kasserne må ikke anvendes til andet end opbevaring af farligt affald, og det påhviler borgeren/grundejeren at sørge for at opbevare kasserne forsvarligt og udenfor børns rækkevide.

Affaldet skal i videst muligt omfang afleveres i original emballage. Affaldet skal emballeres så det tydeligt fremgår, hvad det indeholder. Ukendt indhold mærkes "ukendt".

Kanyler og andre spidse genstande skal emballeres i syltetøjsglas med låg eller anden lukket beholder.

Affald som ønskes medtaget, skal være stillet frem, i den røde kasse, til fort o vs kanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl. 7.00 på indsamlingsdagen. Kasserne må tidligst sættes ud til vejen aftenen før afhentning.

Når den fyldte kasse afhentes, vil en tom kasse blive afleveret.

Bringeordning.

Farligt affald kan også afleveres på genbrugspladsen.

Særligt om fyrværkeri og nødblus:

Fyrværkeri og nødblus må ikke sammenblandes med andet farligt affald, men skal afleveres for sig selv. Enten til hustandsindsamlingen eller på genbrugspladsen.

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.

§18.4 Beholdere

Beholderen opbevares utilgængeligt for børn.

§18.5 Kapacitet for beholdere

40 - 42 liter.

Beholderen må max. veje 15 kg.

§18.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen opbevares utilgængeligt for børn.

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke anvendes til opbevaring af andet end farligt affald.

I den røde kasse forefindes en indlægspose, som ikke må fjernes . Alt affald skal pakkes og emballeres i kassen , så udsivning undgås.

Kanyler, skalpeller og andre spidse genstande skal emballeres i et lukket glas eller i en lukket plastbeholder, så stikskader undgås.

Der forefindes i kassen en særskilt pose til små batterier, som skal benyttes til alle mindre batterier.

§18.8 Renholdelse af beholdere

Spild på såvel udvendig side af beholderes samt inde i beholderen skal fjernes inden aflevering til indsamlingsordningen.

§18.9 Afhentning af farligt affald

Konstateres det ved husstandsindsamlingen, at kassen ikke kan lukkes helt, medtages affaldet ikke.

Farligt affald sat frem til afhentning, som ikke er pakket i den røde kasse medtages ikke.

§19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§19.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Ordningen omfatter indsamling af elektrisk og elektronisk affald som:

 • Kølemøbler
 • Hårde hvidevarer.
 • Skærme.
 • Elektronik og elektronisk legetøj.
 • Lyskilder.
 • Kabler.
 • Solceller.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres   med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner :

 1. Store husholdningsapparater
 2. Kølemøbler
 3. Små husholdningsapparater
 4. Skærme & monitorer
 5. Lyskilder

Ordningen består af dels en bringeordning, hvor borgeren kan aflevere WEEE på genbrugspladsen, og dels en henteordning, hvor borgerne kan bortskaffe WEEE til storskraldsordningen.

§19.4 Øvrige ordninger

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere , der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

§20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri elle r en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen består dels af en henteordning og dels af en bringeordning.

Henteordning:

Hver husstand skal råde over en rød plastkasse med låg mærket "Farligt affald Ærø Kommune". Kasserne stilles til rådighed af Ærø Kommune og er kommunens ejendom.

Kasserne anvendes til opbevaring af farligt affald. Bærbare batterier og akkumulatorer må afleveres sammen med farligt affald. Kassen indeholder en plastpose til at pakke affaldet i. Såfremt kassen indeholder andet end bærbare batterier og akkumulatorer, skal affaldet emballeres i en pose eller lignende emballage, så bærbare batterier og akkumulatorer ikke sammenblandes med andet affald.

Der forefindes i kassen en særskilt pose til batterier, som skal benyttes til alle mindre batterier.

Kasserne må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes helt.

Kasserne må ikke anvendes til andet end opbevaring af farligt affald, bærbare batterier og akkumulatorer, og det påhviler borgeren/grundejeren at sørge for, at opbevare kasserne forsvarligt og udenfor børns rækkevidde.

Affald som ønskes medtaget skal være stillet frem til fortovskanten, i den røde kasse, eller stå synligt ved vejkanten inden kl. 7.00 på indsamlingsdagen. Kasserne må tidligst sættes ud til vejen aftenen før afhentning.

Når den fyldte kasse afhentes, vil en tom kasse blive afleveret.

Bringeordning:

Bærbare batterier og akkumulatorer kan også afleveres på genbrugspladsen.

§20.4 Beholdere

Beholderen opbevares utilgængeligt for børn.

§20.5 Kapacitet for beholdere

40 - 42 liter.

Beholderen må max. veje 15 kg.

§20.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen opbevares utilgængeligt for børn.

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke anvendes til opbevaring af andet end farligt affald.

I den røde kasse forefindes en indlægspose, som ikke må fjernes. Alt affald skal pakkes og emballeres i kassen, så udsivning undgås.

Kanyler, skalpeller og andre spidse genstande skal emballeres i et lukket glas eller i en lukket plastbeholder, så stikskader undgås

Der forefindes i kassen en særskilt pose til små batterier, som skal benyttes til alle mindre batterier

§20.8 Renholdelse af beholdere

Spild på såvel udvendig side af beholderes samt inde i beholderen skal fjernes inden aflevering til indsamlingsordningen.

§20.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer

Konstateres det ved husstandsindsamlingen, at kassen ikke kan lukkes helt, medtages affaldet ikke.

Farligt affald sat frem til afhentning, som ikke er pakket i den røde kasse medtages ikke.

§21 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Ordningen omfatter indsamling af uforurenet bygge- og anlægsaffald som:

 • Natursten.
 • Uglaseret tegl.
 • Beton.
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton.
 • Jem og Metal.
 • Gips.
 • Stenuld.
 • Jord.
 • Asfalt. -Blandinger af beton og asfalt.

Det skal sikres at andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCB-holdigt fugemateriale er identificeret og frasmieret

§21.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, henunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§21.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Alt bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladsen.

Såfremt mængde af bygge- og anlægsaffald modsvarer nedrivning af hele eller væsentlige dele af en hel ejendom, anvises det sorterede bygge- og anlægsaffald til Ærø Kommunes Affaldsanlæg, mod særskilt betaling

Der henvises i øvrigt til § 24

§22 Ordning for haveaffald

§22.1 Hvad er haveaffald

Ordningen omfatter indsamling af haveaffald som:

 • Planteaffald der naturligt forekommer i private haver.

Ordningen omfatter ikke nedfaldsfrugt og kasserede afgrøder fra køkkenhaven i større mængder .

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Haveaffaldet kan afleveres på genbrugspladsen i Husmarken samt de små indsamlingspladser, der er etableret på Ellehøjvej i Søby, Pilebækken i Ærøskøbing og Rønnevej i Marstal.

Det er desuden tilladt at kompostere haveaffald på egen grund.

Særligt om afbrænding af haveaffald.

I byzone må der kun afbrændes haveaffald Sankt Hans Aften. Der må dog afbrændes rent og tørt træ på dertil indrettede bålpladser hele året.

I landzone må der endvidere afbrændes haveaffald i perioden l. december - l. marts. Afbrænding må ikke give anledning til gener for naboer eller for trafiksikkerheden.

Afbrænding skal foretages under hensyntagen til vind- og vejrforhold, og må kun foretages i dagtimerne frem til solnedgang, Sankt Hans bål er medundtaget denne regel.

Afstandskrav for bål over 0,2 m3 er 30 meter til bygninger med fast tag og 100 meter til oplag, stråtag og brændbare afgrøder. I vindretningen fordobles afstanden til 200 meter.

Afstandskrav til bål under 0,2 m3 er 10 meter til bygninger med fast tag og 30 meter til oplag, stråtag og brandbare afgrøder.

Afbrændingen skal foretages under konstant opsyn af en voksen person. Tilsynet skal vare til ild og gløder er slukket.

Afbrænding af Sankt Hans bål på fællesarealer eller stranden kan fortsætte efter hidtidig skik og brug, under forudsætning af, at de ansvarlige foretager den efterfølgende oprydning.

§23 Ordning for storskrald

§23.1 Hvad er større mængder affald

Ordningen omfatter indsamling af storskrald som:

 • Møbler, gulvtæpper og andet inventar.
 • Tekstiler, glasvæv og tapet med limrester.
 • Flamingo og plast.
 • Hårde hvidevarer.
 • Elektronikaffald.
 • Metalskrot.
 • Brandbart bygningsaffald af træ, laminat o.l. i små mængder; f.eks. enkelte døre og vinduer.

Ordningen omfatter ikke tømning af hele dødsboer eller affald fra bygge- eller renoveringsarbejder, eller gennemgribende oprydningsopgaver i forbindelse med f.eks. en flytning.

Ordningen omfatter ikke farligt og eksplosivt affald

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning. Affald indsamles en gang i kvartalet.

Borgere der ønsker affald afhentet skal kontakte den vognmand kommunen har indgået aftale med og bestille afhentning. Kontaktoplysninger fremgår bl.a. i affaldsfolderen samt på kommunens hjemmeside.

Affaldet skal være lagt frem til offentlig vej, være sorteret og bundtet ved afleveringen. Affaldet skal være bundtet og bundet godt sammen. Et bundt må veje max. 15 kg.

Løst affald, som ikke er bundtet, skal sorteres og aflevers i klare affaldssække. Vægten på en sæk må ikke overstige 15 kg.

Løst affald, som hverken er i bundt eller sæk, medtages som udgangspunkt ikke. Malerier, standerlamper o.l. er dog undtaget.

Et større møbel eller f.eks. et køleskab, sidestilles med et bundt uanset vægt.

Stole o.l. der kan stables , må afleveres i bundter, så længe vægten ikke overstiger 15 kg. pr. bundt.

Gulvtæpper skal være skåret op i mindre længder på ca. 100 cm i bredden. Gulvtæppestykkerne skal være rullet sammen i tæpperuller. Hver tæpperulle skal være bundet sammen, så den ikke ruller op ved håndtering.

Er affaldet så tungt, at det ikke umiddelbart kan håndteres af en mand, skal bestiller kunne bistå ved læsningen.

Vognmanden medtager op til 10 bundter, affaldssække eller enheder møbler og hvidevarer pr. Gang.

Vognmanden opkræver et kontantgebyr for afhentningen af affaldet ved borgere. Gebyret fremgår af kommunens gebyrblad.

Ordningen gælder ikke beboere på Birkholm.

Særligt for Birkholm.

Storskrald i mindre mængder afleveres til Birkholmposten.

En gang årligt foretages indsamling i form af en bringeordning til særskilt skib. Ved storskrald forstås i denne sammenhæng også jern og metal, samt bygge- og anlægsaffald i større mængder.

§24 Ordning for større mængder affald

§24.1 Hvad er større mængder affald

Ordningen omfatter støre mængder affald, som på grund af mængde ikke kan afleveres på genbrugspladsen eller til en af de øvrige ordninger for affald fra private.

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder ejere af fritids- og sommerhuse.

§24.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Affald som anvises via denne ordning, skal bortskaffes ved borgerens egen foranstaltning og regning, ved indgåelse af en aftale om levering gennem en godkendt transportør eller direkte til et godkendt modtageanlæg.

Borgeren er ansvarlig for, at affaldet er bortskaffet i henhold til gældende lovgivning og med konkret anvisning fra kommunen, og skal såfremt kommunen ønsker det, kunne dokumentere dette.

Information til kommuner om kontaktperson:

Navn: Kirsten Johansen

E-mail: kjo@aeroekommune.dk

Tlf. nr.: 6352 5022

 

Regulativet er vedtaget d. 29-08-2018 og er trådt i kraft d. 01-01- 2019