Ærø Kommune har et antal boliger til rådighed for borgere med et midlertidigt behov for pleje eller genoptræning. Formålet med et midlertidigt ophold er at forbedre den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

For at blive bevilget et midlertidigt ophold er det en forudsætning, at man er visiteret til det.

Når man har ansøgt om midlertidigt ophold, udarbejder visitator en funktionsvurdering og målsætning for opholdet.

Det er en forudsætning for opholdet, at der er et intensivt behov for træning og støtte. Alle aktiviteter i forbindelse med den daglige livsførelse betragtes som træning.

Et midlertidigt ophold kan kun visiteres, hvis alle andre forebyggende tiltag er afsøgt, og indsatsen vurderes ikke at kunne varetages i eget hjem ved anvendelse af hjælpemidler eller hensigtsmæssig indretning af hjemmet.


Hvem kan visiteres til et midlertidigt ophold?

 • Borgere med et faldende funktionsniveau, som har behov for træning, støtte og vurdering.
   
 • Borgere, der udskrives fra sygehuset, hvor det skønnes, at der er behov for yderligere træning og støtte inden endeligt ophold i eget hjem.
   
 • Borgere med akut opstået sygdom, der vil kunne behandles via egen læge og tæt observation.


Hvem kan visiteres til et aflastningsophold?

 • Borgere, hvor der er brug for at aflaste/afløse ægtefælle eller pårørende midlertidigt.
   
 • Borgere, der ikke kan være hjemme i livets sidste fase.


Sådan foregår visitationen
Visitator afklarer i samarbejde med borgeren, pårørende og relevante fagpersoner behovet for træning og støtte.

Borgeren skal medvirke ved udarbejdelse af en helhedsvurdering herunder en funktionsevne- og ressourcevurdering. Afgørelsen træffes på baggrund af de oplysninger, der fremgår i sagen. Funktionsevnen beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borgerens svækkelse, sygdom/handicap, omgivelsernes og personlige faktorer, der er afgørende for borgerens muligheder for at udføre dagligdags aktiviteter.

Visitator kan i nogle tilfælde have behov for at indhente supplerende helbredsmæssige oplysninger hos andre faggrupper herunder læger, fysioterapeuter m.m. I disse tilfælde skal borgeren forud for henvendelsen have givet skriftligt samtykke.

Borgeren vil i forbindelse med, at der træffes en aftale, blive tilbudt, at en pårørende eller anden bisidder kan deltage i visitationsmødet.


Afgørelse om midlertidigt ophold
Ved bevilling af et midlertidigt ophold udfyldes et aftaleskema, hvor borgeren gøres opmærksom på prisen på opholdet.
Aftaleskemaet er ligeledes borgerens dokumentation for afgørelsen.

Der fastsættes en slutdato for det midlertidige ophold i forbindelse med visitationen. Opholdet er som hovedregel af kortere varighed, men længden af opholdet vurderes individuelt.

Ved akut behov for midlertidigt ophold tilbydes 1 døgn ad gangen.

Hvis du indlægges på sygehuset, ophører aftalen om midlertidig plads.

Du skal være opmærksom på, at den samme stue ikke kan garanteres under hele opholdet.

Er du blevet visiteret til et midlertidigt ophold, skal du være opmærksom på, at det er dig selv, der skal afholde udgifterne i forbindelse med opholdet. Det drejer sig om:

 • Forplejning: 114 kr. pr. døgn.
   
 • Vask af dyner/puder efter ophold: 190,00 kr. 
   
 • Leje af håndklæder: 167,00 kr. pr. md./5,55 kr. pr. dag.
   
 • Tøjvask og tørretumbling: kr. 20. Opkræves via vaskekort.

Ansøgning om midlertidigt ophold kan foregå digitalt via kommunens selvbetjening eller ved at rette henvendelse til visitatorerne.

Du kan finde visitationens kontaktoplysninger her