Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har kommunen en række muligheder til dig. Der lægges vægt på at yde hjælp til selvhjælp, så du selv kan klare så mange af dagligdagens praktiske gøremål som muligt.

Træning før hjælp
Når du kontakter kommunen for hjælp, vil det blive vurderet, om du har mulighed for at komme til at kunne klare dig selv igen. Hvis du har det, vil du få tilbudt et trænings/ rehabiliteringsforløb. Herefter bliver det vurderet, om du stadig har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje. Du kan læse mere om rehabiliteringsforløb i pjecen, du finder pjecen i den blå boks nederst på siden.

På den måde kan du fastholde et så aktivt hverdagsliv som muligt, forblive uafhængig af hjælp fra andre og få en meningsfuld hverdag.

Dette vil på sigt også gavne din sundhed, samtidig med at kommunens ressourcer prioriteres dér, hvor de gør mest gavn.

Hvor foregår trænende støtte og pleje?
Trænende støtte og pleje kan både foregå i og uden for dit eget hjem afhængigt af, hvad det er for færdigheder, du skal optræne og udvikle, så du igen kan klare eksempelvis personlig pleje og rengøring.

Sygeplejeklinik
Hvis du har brug for sygepleje og er i stand til at møde op på en sygeplejeklinik, vil du få sygepleje på en af Ærøs to sygeplejeklinikker frem for i hjemmet. Du aftaler med klinikken, hvornår det passer dig bedst at få en tid.

Tryg hverdag
Er du i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv, får du naturligvis bevilget hjælp, så du fortsat har en tryg hverdag.

Hvor skal du henvende dig?
Hvis du ønsker at blive bevilget støtte, skal du kontakte visitatorerne. Du kan finde visitatorernes kontaktinformationer her 

 

Servicelovens § 83 fastslår, at kommunen har pligt til at levere hjemmehjælp til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Hjemmehjælp udgøres af:

 • Personlig hjælp og pleje
 • Hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
 • Madservice

Servicelovens § 91 fastslår, at kommunen er forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Det frie leverandørvalg gælder imidlertid kun for borgere i eget hjem. Beboere på plejehjem har ikke frit valg af leverandør.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det frie valg tilvejebringes ved udstedelse af fritvalgsbeviser efter ønske fra borgeren. Vejledning i udstedelse og brug af fritvalgsbeviser kan fås ved henvendelse til visitatorerne.

Du kan finde visitatorernes kontaktinformationer her 

Ifølge servicelovens § 150 har kommunerne pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens § 83 og § 86 (personlig og praktisk hjælp, madservice og genoptræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter netop disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 83, dvs. personlig og praktisk hjælp og madservice, jf. serviceloven § 151 c.

Nedenstående tilsynspolitik beskriver Kultur- og Socialudvalgets udmøntning af tilsynsforpligtelsen med tilbud efter servicelovens § 83.

Tilsynspolitik - Hjemmeplejen 2016

Fra den 21. marts til den 1. maj 2016 gennemførte Ærø Kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt alle modtagere af hjemmepleje.

Undersøgelsens resultater

 • Den samlede svarprocent var 70,48 %.
 • Den samlede tilfredshed viste, at 79 % enten var tilfredse eller meget tilfredse.
 • 79 % af hjemmeplejemodtagerne sagde, at hjælperne er omsorgsfulde over for dem.
 • 94 % sagde, at hjemmehjælperne er venlige.
 • 83 % sagde, at hjemmehjælperne udviser respekt over for dem.
 • 94 % af respondenterne var enten tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje samlet set.
 • 70 % var enten tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp samlet set.
 • 82 % var enten tilfreds eller meget tilfreds med maden fra Ærø Madservice.
 • 24 % af respondenterne sagde, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer.
 • 55 % sagde, at hjælpen er lige god uanset, hvilken hjælper der kommer.
 • 33 % af respondenterne vurderede, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med udviklingen af egne evner i forhold til at kunne klare sig selv.
 • 90 % var tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes støtte til at gøre dem selvhjulpne i forhold til personlig pleje; 81 % i forhold til praktiske gøremål.

Hele rapporten kan læses  her 

Hjemmeplejen måtte ikke hjælpe
For at sikre undersøgelsens pålidelighed måtte hjemmeplejen ikke hjælpe med at udfylde det tilsendte spørgeskema.

Hvad siger de i andre kommuner?
 tilfredshedsportalen.dk kan du se den samlede brugertilfredshed i alle landets kommuner – ikke bare på hjemmeplejeområdet, men også på bl.a. dagtilbud- og skoleområdet.