Alle kommuner har et folkevalgt seniorråd eller ældreråd. I Ærø Kommune består Seniorrådet af syv demokratisk valgte borgere over 60. Medlemmerne vælges for en fire-årig periode, men forskudt, så der er valg til seniorrådet hvert andet år.

Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelse og forvaltning i ældrepolitiske spørgsmål.

Seniorrådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af organisationer. Rådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.

Seniorrådet er talerør for alle kommunens borgere over 60 år. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte medlemmerne i Seniorrådet med spørgsmål og overvejelser på ældreområdet.

Pia Susanne Hjort
Søvænget 1
5960 Marstal
Pstmarstal10a@gmail.com


Laila Eriksen
Ellenet 3
5960 Marstal
Tlf.: 4045 3245
la.b.47@compaqnet.dk


Elin F. Lauritsen
Kildehaven 19
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 2143 3718
elinlauritsen@gmail.com


Egon Flindt
Nederste Midtmarksvej 2
5960 Marstal
Tlf: 6253 3506
irmas@mail.dk


Georg Augustenborg
Øverste Skovbymark 3
5985 Søby
Tlf.: 2944 5766
gka@dadlnet.dk

 

  • Bindeled mellem kommunen og borgere i kommunen og rådgiver kommunen om fx byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, genoptræning og hjælpemidler, trafikplanlægning på ældreområdet m.m.
  • Høringspart i forhold til for eksempel budget, trafik, hjemmehjælp og plejehjemsbyggeri.
  • Har indflydelse på udformningen af kommunens ældrepolitik.
  • Kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som det mener, er af betydning for ældre- og handicapområdet
  • Kan videregive idéer og forslag til kommunens politikere.

Seniorrådet er også dit råd

  • Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik
  • Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
  • Deltager i høringer og dialogmøder
  • Kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • Formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen

Seniorrådet – et godt råd for dig i din kommune

Medlemmer af Seniorrådet vælges for en fire-årig periode.

Ærø Seniorråd har hidtil haft ’rullende’ udskiftning, hvor halvdelen af rådet vælges hvert andet i år.

Fra 2020 ændres valgkadencen, så valgperioden til Seniorrådet følger valgperioden for Kommunalbestyrelsen, og alle medlemmer til seniorrådet vælges samtidig for en fire-årig periode.

Valget til Ærø Seniorråd 2019 er derfor et overgangsvalg, hvor der skal vælges tre kandidater, som vælges for en to-årig periode. Desuden skal der vælges stedfortrædere.

Læs mere om Seniorrådets arbejde i rådets vedtægter, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i januar 2018.   

Klik her