Alle kommuner har et folkevalgt seniorråd eller ældreråd. I Ærø Kommune består Seniorrådet af syv demokratisk valgte borgere over 60. Medlemmerne vælges for en fire-årig periode, men forskudt, så der er valg til seniorrådet hvert andet år.

Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelse og forvaltning i ældrepolitiske spørgsmål.

Seniorrådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af organisationer. Rådet behandler ikke sager for enkeltpersoner.

Seniorrådet er talerør for alle kommunens borgere over 60 år. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte medlemmerne i Seniorrådet med spørgsmål og overvejelser på ældreområdet.

Pia Susanne Hjort
Søvænget 1
5960 Marstal
Pstmarstal10a@gmail.com


Laila Eriksen
Ellenet 3
5960 Marstal
Tlf.: 4045 3245
la.b.47@compaqnet.dk


Elin F. Lauritsen
Kildehaven 19
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 2143 3718
elinlauritsen@gmail.com


Egon Flindt
Nederste Midtmarksvej 2
5960 Marstal
Tlf: 6253 3506
irmas@mail.dk


Georg Augustenborg
Øverste Skovbymark 3
5985 Søby
Tlf.: 2944 5766
gka@dadlnet.dk

 

  • Bindeled mellem kommunen og borgere i kommunen og rådgiver kommunen om fx byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, genoptræning og hjælpemidler, trafikplanlægning på ældreområdet m.m.
  • Høringspart i forhold til for eksempel budget, trafik, hjemmehjælp og plejehjemsbyggeri.
  • Har indflydelse på udformningen af kommunens ældrepolitik.
  • Kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som det mener, er af betydning for ældre- og handicapområdet
  • Kan videregive idéer og forslag til kommunens politikere.

Seniorrådet er også dit råd

  • Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik
  • Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
  • Deltager i høringer og dialogmøder
  • Kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • Formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen

Seniorrådet – et godt råd for dig i din kommune

Medlemmer af Seniorrådet vælges for en fire-årig periode.

Ærø Seniorråd har hidtil haft ’rullende’ udskiftning, hvor halvdelen af rådet vælges hvert andet i år.

Fra 2020 ændres valgkadencen, så valgperioden til Seniorrådet følger valgperioden for Kommunalbestyrelsen, og alle medlemmer til seniorrådet vælges samtidig for en fire-årig periode.

Valget til Ærø Seniorråd 2019 er derfor et overgangsvalg, hvor der skal vælges tre kandidater, som vælges for en to-årig periode. Desuden skal der vælges stedfortrædere.

Vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet i Ærø Kommune

§ 1 Formål

Seniorrådet, der er upolitisk samarbejdsorgan, skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen, og give de ældre borgere mulighed for at påvirke kommunens ældrepolitik.

§ 2 Kompetence og arbejdsopgaver

Seniorrådet er rådgivende for kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Seniorrådet i alle sager, der vedrører de ældre i kommunen, før der træffes beslutninger. Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet i god tid, inden der træffes endelige beslutninger. Seniorrådet kan af egen drift stille forslag til kommunalbestyrelsen.

§ 3 Seniorrådets sammensætning og valg

Seniorrådet består af 7 medlemmer. Der vælges endvidere et antal stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder. Stedfortrædere indtræder i prioriteret rækkefølge efter stemmetal.

Stedfortrædere deltager ikke i ældrerådets møder.

Valget finder sted hvert andet år. Stedfortræderne vælges for 2 år ad gangen.

Valgbar og stemmeberettiget til rådet er alle personer, der på valgdagen er fyldt 60 år og har bopæl i Ærø Kommune.

Opstillingsmøde afholdes sidste tirsdag i september. Valget afholdes sidste tirsdag i oktober og har gyldighed fra den 1. januar i det efterfølgende kalenderår.

Valget foregår ved skriftlig afstemning. Der udsendes stemmesedler til alle stemmeberettigede med de opstillede kandidater angivet i alfabetisk rækkefølge.

Hver stemmeberettiget har 1 stemme.

De kandidater der får flest stemmer bliver valgt som medlemmer af rådet, de næstfølgende som stedfortrædere.

Opstillingsmøde og valg forestås og betales af kommunalbestyrelsen og annonceres i lokalpressen.

Rådet vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær

§ 4 Mødevirksomhed

Rådet afholder ordinært møde 1 gang i kvartalet. Der afholdes endvidere møde, når formanden eller mindst 3 af rådets medlemmer ønsker det og begrunder hvorfor. Mødet afholdes senest 14 dage efter, at formanden har modtaget anmodningen.

Møderne er lukkede for andre end rådets medlemmer og sekretær, og deltagere i møder er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Medlemmer af kommunens politiske udvalg samt medarbejdere fra kommunens administration kan inviteres til at deltage i møderne.

Kultur- og Socialudvalget indkalder Seniorrådet til møde mindst 2 gange årligt, samt ekstraordinært når en af parterne finder det nødvendigt. Kommunen stiller lokale og sekretærbistand til rådighed ved disse møder.

Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne til Seniorrådets virke og stiller lokaler og sekretærbistand til rådighed for Seniorrådets møder, såfremt Seniorrådet ønsker dette.

Forberedelse af møder

Indkaldelse til møde skal ske med mindst 8 dages varsel. Formanden er ansvarlig for at forberede rådets møder, udforme mødeindkaldelsen og sørge for, at dagsorden med alt relevant materiale udsendes senest 4 dage før mødet. Hvert punkt på dagsordenen indeholder en sagsfremstilling og et forslag til rådets behandling af sagen.

En sag skal sættes på dagsordenen for førstkommende møde, hvis et medlem senest 8 dage før har indgivet skriftlig, begrundet anmodning om det.

Beslutninger

Alle beslutninger i rådet træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Seniorrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem begærer det, når mødelederen sætter sagen til afstemning.

Der føres beslutningsprotokol og referat udsendes til rådets medlemmer umiddelbart efter mødet.

Hastesager

Formanden (ved dennes forfald næstformanden) kan på rådets vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse.

Sådanne afgørelser optages pa dagsordenen for næste ordinære møde.

Diæter og udgiftsgodtgørelse til medemmer af Seniorrådet i Ærø Kommune:

Der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse for medlemmers deltagelse i Seniorrådets møder.

Mødeledelse

Formanden (ved dennes forfald næstformanden) leder møderne og sørger for, at medlemmerne får ordet i den rækkefølge, de har markeret. Mødelederen kan afkorte taletiden. Ved mødets begyndelse konstaterer mødelederen, hvem der er mødt.

Derefter sættes dagsordenen til godkendelse.

Hvert dagsordenspunkt indledes af mødeleder eller forslagsstiller med angivelse af hovedindhold, og hvilke spørgsmål rådet skal tage stilling til.

Beslutningsreferat

Ved afslutningen af behandlingen af et punkt på dagsordenen konkluderer mødelederen og dikterer, hvad der skrives i referatet. Et medlem kan forlange sin afvigende mening indført i referatet.

Ved mødets slutning oplæser sekretæren ordlyden af referatet. Når dette er godkendt, underskrives det af mødedeltagerne.

Opfølgning

Formanden har ansvaret for, at de trufne beslutninger udføres snarest muligt.

Formanden er kontaktperson til pressen, forvaltningen og kommunalbestyrelsen.

Ikrafttræden

Forretningsordenen er vedtaget på Seniorådets møde den xx xxx, og sendes til orientering for kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune.

Bestyrelsens underskrifter